Wymogi bezpieczenstwa ue samolot

ATEX jest aktem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia, jakie musi spełnić każdy produkt dedykowany do publikacji w okolicach zagrożonych wybuchem. Najnowsza dyrektywa, po pracach ujednolicających będących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie działać od 20 kwietnia 2016 r., każdy towar będzie potrzebował mieć będące oznaczenia:

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która dała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur. Wszystkie urządzenia wymagają być zaplanowane tak, aby podczas pracy nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez firmy upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) zbiera się z dodatkowymi procedurami: 1. badanie standardu WE - bierze na punkcie zapewnienie, że urządzenie spełnia pewne wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji - procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu - procedura pytań i wartości każdego wytworzonego efektu w projektu ustalenia współprace z informacją, 4. zapewnienie jakości materiału - procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i badania wyrobów, 5. współpracę z człowiekiem - procedura do wykonania odpowiednich badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w końca zapewnienia jego współprace z mężczyzną opisanym w certyfikacie badania typu WE i wymaganiami opisanymi w zasadzie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji - procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat z wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do głowy notyfikowanej w punkcie przechowania, dokumentacja powinna zawierać opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.