Obowiazki bylego pracodawcy

Razem z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w sytuacji minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, połączonych z opcją nastąpienia w stanowisku pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy pracodawca, w którego zakładzie kierowane są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, zobowiązany jest do wytworzenia odpowiedniego dokumentu, o jakim mowa w produkcie prawnym.

Explosion protection documents to tekst zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady grania w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz umieszcza na pracodawcę szereg obowiązków, jakich potrzebuje dopełnić, by zmniejszyć ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest zobowiązany do: - zapobiegania wiązaniu się atmosfery zagrożonej wybuchem, - zapobiegania powstawaniu zapłonu w ww. atmosferze, - ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, by zapewnić ochronę trwania a zdrowia pracowników.

Pracodawca musi zapewnić i przeznaczyć środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed początkiem musi mieć opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych metody, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto chodzi w polu pracy wydzielić odpowiednie powierzchni w okolic zagrożenia szybkiego i określić stopień prawdopodobieństwa stanięcia w nich eksplozji. Pracodawca jest zobligowany do zapewnienia minimalnych środków bezpieczeństwa opisanych w prawie. Dokument winien być urządzony przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego stanowiska pracy. Niebezpieczne stanowiska winnym stanowić dosyć oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym otoczeniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca zobowiązuje się do zapewnienia ewakuacji w formie, gdy przybędzie do zagrożenia.