Kasa fiskalna ryczalt 2017

Na miejscu Europy dochodzi rocznie do ponad dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów i gazów, które ściągają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń sprzętu i domów, a nie rzadko jeszcze do utraty ludzkiego życia. Do wybuchu może wywołać powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest realizowana, przetwarzana i składowana w obecności tlenu. Największe zagrożenie atmosferą wybuchową zachodzi zwykle w zakładach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich tudzież na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Grup Europejskiej, a wykorzystywanego w środowisku podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwili zdobycia w działanie dyrektywy ATEX każde tego standardu urządzenia muszą być certyfikat ATEX także być poparte odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do zastosowania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych odpowiednim certyfikatem. Pracowników ma natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób idących w towarzystwie narażonym na eksplozję. Sama zasada ATEX 94/9/WE jest przystosowywana do sprzętów posiadających inne źródło zapłonu, gdyż w ich przypadku jest możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności spokojnej oraz doskonalszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest poważnym rozporządzeniem, to wśród korzyści płynących z zajęcia się temu zwykli można zastąpić:

zapewnienie bezpieczeństwa miejsca pracy dla zatrudnionych w urzędach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w realizacji, zapewnienie wymaganej jakości akcesoriów do obrotu handlowego na gruncie Unii Europejskiej, koordynacja służb zaufania oraz higieny rzeczy a osób odpowiedzialnych.