Gaszenie pozarow w pomieszczeniach zamknietych

Pożary, które powstają w zamkniętych pomieszczeniach, o małej kubaturze najczęściej są gaszone przy użyciu pary wodnej.
Parę stosuje się w pomieszczeniach, w których objętość wynosi około 500 m3. Powinny to być pomieszczenia szczelne.
Para jako środek gaśniczy tzw. “steam fire extinguishing” na otwartych przestrzeniach nie może być zastosowana, ze względu na jej bardzo niski ciężar właściwy, co przekłada się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Comarch bi

Podobnie w przypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej również jest mało skuteczne i efektywne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których wykorzystuje się parę wodną do zabezpieczenia i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki.
Ten środek gaśniczy stosuje się również do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie mogą być ugaszone w wyniku kontaktu z wodą.

Para wodna może być również stosowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tym bardziej skuteczne im wyższa będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w strefie spalania. Następuje również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w zakresie strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest zdecydowanie najbardziej efektywny przy zastosowaniu pary nasyconej, która podawana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.