Deklaracja zgodnosci przepisy

Deklaracja zgodności WE istnieje wtedy pisemne oświadczenie wytwarzane przez producenta (lub upoważnionego przedstawiciela), iż jego materiał jest zbieżny z zaleceniami Unii Europejskiej. Informacja ta, musi działać jednego bądź więcej wyrobów, jakie są wyraźnie zidentyfikowane za pomocą nazwy lub kodu produktu lub mają własny jednoznaczny odnośnik. Producent musi poddać wyrób analizom i wprowadzić zmiany odpowiednie do zastosowania wymagań dyrektyw.

Przed wystawieniem deklaracji zgodności produkty muszą stać poddane procedurom oceny zgodności, a też jeśli więc konieczne (ponieważ wynika z specjalnych przepisów) wyroby te muszą wziąć dobre certyfikaty. Procedura oceny zgodności jest rozwiązywana przez wykonanie określonych sekwencji działań. Stanowią obecne właśnie zwane moduły i charakteryzuje je się zwykle dużymi literami. Wybór tej sekwencji chce od producenta, który zapewne ją pasować według swego przekonania z opcje wprowadzonych mu w instrukcji i dotyczących danego produktu. Dla przeciętnych technicznie produktów, sekwencja może umieszczać się ale z pewnego modułu (np. modułu A), a dla bardziej zaawansowanych towarów są to złożone procedury (np. w przypadku licznika energii elektrycznej producent może wybrać moduły B+D, B+F lub H1). Następnie wzrost i wyniki działań są dokumentowane. Producent pisze na materiałach, jakie korzystają deklarację zgodności oznakowanie CE. Duża uwaga powiązana z wzniesienia przez producenta deklaracji zgodności wychodzi z ostatniego, iż możliwym jest, że produkt dla którego wykonano dokumentację, spełnia wszystkie zasadnicze wymagania a jest dobrany z ważnymi przepisami. W deklaracji zgodności WE powinny się znaleźć dodatkowe informacje według poniższego szablonu (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w kwestii sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych i systemu znakowania ich znakiem budowlanym): 1. Niepowtarzalny identyfikator produktu - numer XXXX 2. Marka i adres producenta - a jeszcze jeżeli stanowi zatem wymagane, też jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela 3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta (lub instalatora) 4. Co jest tematem deklaracji - identyfikator wyrobu, który umożliwi odtworzenie jego historii, jeśli konieczne - załączyć zdjęcie 5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest zbieżne z prawym prawodawstwem wspólnotowym (lista) 6. Odniesienia do specyfikacji lub zdjęcia do zasad zharmonizowanych - do których dostarcza się deklaracja 7. W dobrych przypadkach należy zamieścić informację o jednostce notyfikowanej, która wykonała interwencję i wydała certyfikat 8. Inne dodatkowe informacje, takie jak: w czyim imieniu podpisano, data i miejsce wystawienia, stanowisko, nazwisko i podpis. Po wystawieniu deklaracji zgodności, wyrób może dostać oznaczenie CE. Obecność tego zaznaczenia na opakowaniu produktu rozmawia o tym, że wykonywa on wymagania dyrektyw Unii Europejskiej. Działają one zadań połączonych z pomocą zdrowia i środowiska, bezpieczeństwem użytkowania, a ponadto określają niebezpieczeństwa, które producent powinien wyeliminować. Jeśli jakiś wyrób podlega ocenie zgodności, zaś nie posiada deklaracji zgodności nie może zostać wpisany do obrotu ani zostać przekazany w korzystanie na pola Unii Europejskiej. Umowa jest zatrzymywana przez producenta lub w sukcesie gdy potrafi on znaną siedzibę poza Unią Europejską - przez jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela.